Shakti Naam Masterclass and Universal Kabbalah Weekend with Dr. Levry in Donnbronn

Send Gift Form

View on Itunes


 • THE SECRET OF THE BREATH


  How to Control Your Mind and Improve Your Health:
  Ancient Breath Practices from Patanjali, The Father of Yoga  The breath of life is a precious gift. It marks the beginning and the end of our life. The breath is both the key and the door to our health. It activates the latent forces, talents, and gifts within the human being so that they may manifest themselves perfectly.

  Through the sacred breathing practice, we come into contact with the vital forces of Nature. There is no difficulty in living without food for some months, without water for some days, but the vital nourishment of our breath should become clear when we think of how little time a person can survive without breathing. Breath is a source of life, a source of energy and a way to nourish our mind and body. In fact, the breath is the key to achieving mastery over the mind because the mind always follows the breath.

  Pranayama is the term for the ancient science of breath control in the yogic traditions of the East. Prana translates as the eternal divine vibration that descends from above and yama indicates the ability to control that spiritual energy.

  Prana, which is considered the primal life force flowing within the breath, is also referred to as the Holy Spirit or Chi in other traditions. Prana is a key for healing. Diseases are often an indication of blockages or stagnation in the flow of the life force. By consciously controlling the breath, we can remove these blockages and learn to heal.

  Join us for this special workshop and learn these breath techniques for:

  Energy-Magnetism-Stamina-Concentration-Radiance-Efficiency-Brain Power-Intelligence-Emotional Balance-Vitality-Youth-Willpower-Happiness-Success-Health

  Schedule outline:

  Friday, August 25, 2017

  6:45 pm Registration

  7:30 pm Meditation, Shakti Naam Yoga Masterclass and Lecture with Dr. Levry

  Saturday, August 26, 2017

  10:30 am – 1:00 pm Shakti Naam Yoga Class

  3:00 – 3:30 pm Meditation for Healing and Peace

  3:30 – 5:30 pm Lecture Review of Dr. Levry’s class

  7:00 pm Meditation and Lecture with Dr. Levry

  Sunday, August 27, 2017

  10:30 am – 1:00 pm Shakti Naam Yoga Class

  2:30 pm – 3:00 pm Naam Health Series

  3:00 pm – 6:00 pm Lecture Review of Dr. Levry’s classes

  (Subject to change)

  Workshop Location: Hirtenstraße 1, 74199 Untergruppenbach-Donnbronn, Germany (Subject to change)

  Price: $470

  Information: Please contact the German Rootlight Team at +49 7132 343097 or email info@naamyoga.de.

  Rootlight Event Cancellation Policy

 • DAS GEHEIMNIS DES ATEMS
  Wie Du Deinen Verstand kontrollieren und Deine Gesundheit verbessern kannst: Uralte Atemtechniken von Patanjali, dem Vater des Yoga  Der Lebensatem ist ein wertvolles Geschenk und steht für den Anfang und das Ende unseres Lebens. Der Atem ist der Schlüssel und die Tür zu unserer Gesundheit. Er aktiviert die schlummernden Kräfte, Begabungen und Geschenke im Menschen, damit sie sich perfekt manifestieren können.

  Durch die heilige Atempraxis kommen wir mit den Lebenskräften der Natur in Kontakt. Einige Monate ohne Nahrung oder einige Tage ohne Wasser zu leben ist möglich. Doch wie lebensnotwenig der Atem ist, wird uns dadurch bewusst, dass der Mensch ohne zu atmen nur kurz überleben kann. Der Atem ist die Quelle des Lebens; eine Quelle der Energie und Nahrung für unseren Verstand und Körper.

  Pranayama bezeichnet die uralte Wissenschaft der Atemkontrolle in den yogischen Traditionen des Ostens. Prana steht für die ewige göttliche Schwingung, die herabsteigt und yama weist auf die Fähigkeit hin, die spirituelle Energie zu kontrollieren.

  Prana, die ursprüngliche Lebenskraft im Atem wird in anderen Traditionen auch als der Heilige Geist oder Chi bezeichnet. Prana ist der Schlüssel zur Heilung. Krankheiten sind oftmals ein Hinweis auf Blockaden oder Stagnation der Lebenskraft. Wenn wir lernen, unseren Atem bewusst zu lenken, können wir diese Blockaden entfernen und heilen.

  In diesem besonderen Workshop lernst du Atemtechniken für:

  Energie - magnetische Anziehungskraft - Ausdauer - Konzentration - Ausstrahlung - Leistungsfähigkeit - Gehirnleistung - Intelligenz - emotionales Gleichgewicht - Vitalität - Jugendlichkeit - Willenskraft Glücklichsein - Erfolg - Gesundheit

  Programm:

  Freitag, 25. August 2017

  18:45 Uhr Registration

  19:30 Uhr Meditation, Shakti Naam Yoga Meisterklasse und Unterricht mit Dr. Levry

  Samstag, 26. August 2017

  10:30 – 13:00 Shakti Naam Yoga Klasse

  15:00 – 15:30 Meditation für Heilung und Frieden

  15:30 – 17:30 Wiederholung und Vertiefung des Unterrichts von Dr. Levry

  19:00 Meditation und Unterricht mit Dr. Levry

  Sonntag, 27. August 2017

  10:30 – 13:00 Shakti Naam Yoga Klasse

  14:30 – 15:00 Naam Gesundheitsserie

  15:00 – 18:00 Wiederholung und Vertiefung des Unterrichts von Dr. Levry

  (Änderungen vorbehalten)

  Veranstaltungsort: Hirtenstraße 1, 74199 Untergruppenbach-Donnbronn, Deutschland (Änderungen vorbehalten)

  Kosten: $470.00

  Weitere Informationen unter: 07132-343097 oder via E-Mail an info@naamyoga.de.

  Rootlight Event Cancellation Policy

 • TAJEMSTVÍ DECHU
  Jak ovládnout mysl a zlepšit zdraví: Dávné dechové praktiky od otce jógy Patanjaliho  Dech života je vzácným darem. Označuje začátek a konec našeho života. Dech je klíčem k našemu zdraví. Aktivuje latentní sílu, dary i talenty v člověku tak, aby se mohly správně projevit.

  Díky tajným dechovým praktikám jsme propojeni s vitálními silami přírody. Je možné žít několik měsíců bez jídla, několik dní bez vody, ale důležitost našeho dechu by měla být jasná, když se zamyslíme nad tím, jak málo času dokážeme přežít bez dechu. Dech je zdrojem života, zdrojem energie a způsobem, jak vyživit naši mysl a tělo. Ve skutečnosti je dech klíčem k dosažení mistrovství nad myslí, protože mysl vždy následuje dech.

  Pranayama je názvem pro dávnou vědu ovládnutí dechu v rámci jogínské tradice východu. Prana se překládá jako věčná božská vibrace, která sestupuje shůry a yama představuje schopnost ovládat tuto spirituální energii.

  Prana, brána za prvotní životní sílu proudící v rámci dechu, je také nazývána Duchem Svatým nebo Chi v jiných tradicích. Prana je klíčem pro léčení. Nemoci jsou často indikací blokací nebo stagnace v proudu životní síly. Vědomou kontrolou dechu můžeme odstranit tyto blokace a naučit se se vyléčit.

  Přidejte se k nám v rámci tohoto speciálního semináře a naučte se tyto dechové techniky pro:

  Energii - Magnetismus - Výdrž - Soustředění - Vytrvalost - Efektivitu - Výkonnost mozku - Inteligenci - Emoční Rovnováhu - Vitalitu - Mládí - Sílu vůle - Štěstí - Úspěch - Zdraví

  Plánovaný rozvrh:

  Pátek 25. srpna 2017

  18:45 Registrace

  19:30 Meditace, Shakti Naam jóga Masterclass a přednáška s Dr. Levrym

  Sobota 26. srpna 2017

  10:30 – 13:00 Shakti Naam jóga

  15:00 – 15:30 Meditace pro léčení a mír

  15:30 – 17:30 Opakování principů z přednášky Dr. Levryho

  19:00 Meditace a přednáška Dr. Levrym

  Neděle 27. srpna 2017

  10:30 – 13:00 Shakti Naam jóga

  14:30 – 15:00 Naam série pro zdraví

  15:00 – 18:00 Opakování principů z přednášky Dr. Levryho

  (změna vyhrazena)

  Místo konání: Hirtenstraße 1, 74199 Untergruppenbach-Donnbronn, Německo (změna vyhrazena)

  Cena:  $470 

  Informace: Telefon: 734480033
  kkolihova@gmail.comEmail: kkolihova@gmail.com

  Rootlight Event Cancellation Policy


Sign up for our Newsletter!

Enjoy receiving the latest issue of the highly acclaimed Light of Insight Newsletter from Dr. Levry, full of deeply healing Divine Spiritual Wisdom.